Art framing

Algemene voorwaarden Art framing 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN
 Art.  1: Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Art framing, gevestigd te Duiven Golden Delicious 136 hierna te noemen Art framing en wederpartij.
Art.  2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden. Art framing
aanvaardt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden slechts, indien dit uitdrukkelijk c.q. schriftelijk is overeengekomen.  
ART.  3: Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Art framing, zijn aan wijzigingen onderhevig voorafgaand bericht. Zij binden Art framing niet.
ART.  4: Aanbetaling. 
Art framing is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door wanprestaties van Art framing de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling,  waarvan de wettelijke rente over het vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
ART.  5: Emballage.
Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Art framing kan niet instaan voor enige beschadiging of verlies, indien de wederpartij het advies betreffende het gebruik van de emballage niet opvolgt.
ART.  6: Overeenkomst.
6-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of de uitvoering van werk, wordt eerst bindend voor Art framing door haar uitdrukkelijke bevestiging.
6-2 Elke met Art framing aangegane overeenkomst bevat de bindende voorwaarde, dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
6-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. worden door Art framing bij de aanbieding geheel vrijblijvend verstrekt en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.  
ART.  7: Leveringstermijnen.
7-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Art framing zijn de goederen te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
ART.  8: Transportrisico.
8-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.
8-2 Bij aankomst van de goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin de goederen verkeren. Indien dan blijkt, dat schade is toegebracht aan goederen of materialen, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.
ART.  9: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Art framing binden deze laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, die geen procuratie hebben.
ART.10: Aansprakelijkheid.
10-1 Art framing Is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
            a. overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden omschreven;
            b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel 
                 andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
10-2 Art framing is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan  het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of de eigendommen van opdrachtgever en/of derden,  voorzover ontstaan door grove schuld van Art framing   of van hen, die door Art framing tewerk zijn gesteld.   
10-3 Art framing zal nimmer gehouden zijn de geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
10-4 Tentoonstellingen van objecten in een aan Art framing toebehorende ruimte geschieden altijd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
10-5 Art framing is ten hoogste aansprakelijk tot een waarde gelijk aan de overeengekomen prijs van de bewerking van het object.
ART.11: Expositie.
Art framing draagt zorg voor het ophangen van de te exposeren objecten. De daarvoor bestemde ruimte moet de nodige aansluitingpunten op het electriciteitsnet hebben. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede verlichting van het door Art framing te monteren object.
Art framing dient  ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden de objecten te monteren. Zij is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het geheel, indien de opdrachtgever de hem toebedeelde werkzaamheden niet of niet op tijd uitvoert.
ART.12: Kwaliteiten.
12-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Art framing volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit.
12-2 De beoordeling van de vraag, of Art framing voor wat betreft de goederen en/of diensten aan haar werk heeft voldaan, is beperkt tot de technische uitvoering daarvan, de esthetische waarde van het werk blijft buiten beschouwing.
ART.13: Retentierecht.
Wanneer Art framing goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die zij gemaakt heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Art framing is gerechtigd die in zijn eigendom verblijvende goederen na een periode van zes maanden te verkopen ter verkrijging van de haar toebehorende gelden. Mogelijke overschotten zullen worden verrekend met de opdrachtgever.
ART.14: Reclames.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Art framing terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na levering wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat, waarin het geleverde verkeert, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
14-2 Art framing dient in staat te worden gesteld reclames te onderzoeken. Indien reclames naar haar oordeel juist zijn, zal te harer oordeel een billijke schadevergoeding worden betaald tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij dat de geleverde goederen gratis worden vervangen na terugzending van de gereclameerde goederen. Art framing is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
 
 
 
ART.15: Meer- en minderwerk.
15-1 Het werk omvat alleen datgene, wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
15-2 Meer- en minderwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
ART.16: Verplichtingen van de opdrachtgever.
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor, dat Art framing op tijd kan beschikken over:
         a.  de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, een en ander op
              aanwijzing van Art framing;
         b.  over aansluitende toegang tot het gebouw en/of de kamers, waarin het
              werk moet worden uitgevoerd (personeel van de opdrachtgever of de
              benodigde sleutels);
         c.  voldoende gelegenheid voor aan- c.q. afvoer en opslag van materialen,
              werktuigen e.d., waaronder gebruik van liften;
         d.  tekeningen van de ligging van buizen, kabels en leidingen.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak te maken op vergoeding, om gas, water en elektriciteit, evenals opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen.
16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen dan wel de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer, dan wel niet tijdige uitvoering daarvan.
16-4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat Art framing de door haar uit te voeren werkzaamheden aansluitend (in tijd) kan uitvoeren. Voor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
16-5 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Art framing voortvloeiende schaden en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
ART.17: Eigendomsvoorbehoud.
17-1 Zolang Art framing geen volledige betaling betreffende een overeenkomst van partijen met betrekking tot een koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Art framing
17-2 Het eigendomsvoorbehoud van Art framing blijft bestaan, indien zij uit andere hoofde enige vordering op de opdrachtgever heeft.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden, b.v. bankinstellingen,  door middel van verpanding of eigendomsoverdracht  tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
ART.18: Overmacht.
Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en/of andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de goederen bij transport naar Art framing of naar de opdrachtgever, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de  middelen van vervoer van Art framing, danwel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen  of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, leveren voor Art framing overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook kan doen gelden. Art framing is in dergelijke gevallen gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren dan wel op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Dit alles te harer eigen beoordeling.
ART.19: Prijzen.
19-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Art framing niet. Indien na de overeenkomst de lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zullen deze worden doorberekend.
19-2 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.
ART.20: Wanprestatie en ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeel in gebreke zijn, zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist. Onverminderd het bepaalde in het B.W. zal Art framing in geval van wanprestatie ook het recht hebben om de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Zulks ter hare keuze.
20-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Art framing eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die zij op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
ART. 21: Betaling.
21-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
21-2 Art framing is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 2.00% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de nota(‘s).
21-3 Art framing is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet- betaling veroorzaakt, te vorderen.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van EU 75,00. Uit het enkele feit, dat Art framing zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
ART.22: Toepasselijk recht.
Op alle door Art framing gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, c.q. verricht.
ART.23: Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Art framing, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.